This post is also available in: English (Engels)

Een stichting voor de rechten van de rashond

De Stichting Ras en Recht is opgericht uit een gevoel van onrechtvaardigheid jegens fokkers van rashonden en met name kortsnuitigen.  Onrecht dat wordt aangedaan met bijvoorbeeld de Handhavingscriteria voor de kortsnuitigen die in maart 2019 door de minister in werking zijn gesteld.  Deze handhavingscriteria zijn ons inziens niet in een lijn met Het Besluit’ houders van dieren’ uit 2014 en hebben slechts tot doel alle kortsnuitige rassen te elimineren, gezond of niet. Ras en Recht stelt zich tot doel de handhavingscriteria en met name de CFR eis van tafel te krijgen.

Daarnaast zal de stichting zich ook inzetten voor andere rassen indien dit opportuun en mogelijk blijkt.

Ook streeft Ras en Recht naar een gezonde rashond. Dit voorlopig met het verlagen van bijvoorbeeld de ‘mean kinship’ en het voorkomen van inteelt. Het stimuleren van gezondheidstesten.

Dit kan in de toekomst eventueel aangevuld worden met bijvoorbeeld fokwaardeschatting om de gezondheid van de rashond te verbeteren. De stichting zet zich hiervoor in en is betrokken bij een internationaal proefproject op dit gebied.

Belangrijk hiervoor is dat stambomen tot de founders beschikbaar zijn, en dat wereldwijd. Hierdoor kan men met verstandige keuzes te maken en de verwantschap verlagen. Dit is een eerste vereiste om een ras gezond te houden of gezond te krijgen.

Ook kunnen de honden getest te worden op de meest voorkomende erfelijke ziektes waarmee het ras te kampen heeft. Deze ziektes kunnen ingebracht worden met de stambomen waardoor men (anoniem) kan starten met fokwaardeschatting waarmee men de erfelijke ziektes in de rassen kan verminderen. Bij vee en dierentuinen wordt deze systematiek reeds gebruikt.

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

Gegevens Stichting Ras en Recht

kvk nummer : 76502538 fiscaal nummer: 8606.47.705 Oprichtingsdatum: 20 november 2019

Bank: IBAN NL 42 INGB 0009 5174 86

emailadres : info@rasenrecht.nl

Bestuursleden: Voorzitter: Edwin Meyer Viol, Penningmeester : Mieke Cooijmans, Secretaris : Monique Huggers

Beloningsbeleid: Er is geen beloning.

Doelstelling

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het waarborgen van de rechten van stamboom-rashonden en het voor zo veel mogelijk bijdragen aan een redelijke omgeving waarin de rashondenfokkerij kan functioneren, een en ander redelijk in het kader van de kynologische, Nederlandse en Europese regelgeving; het aanvechten van onredelijk geachte wet- en regelgeving betreffende rassen; het adviseren hieromtrent, gewenst en ongewenst, en het al dan niet voeren van rechtszaken (landelijk) en indien nodig tot het Europese Hof toe;

b. het bijstaan van rashondenfokkers en andere belanghebbenden in de vorm van advisering betreffende de gezondheidsaspecten van rashonden mede in verband met het vorenstaande. Al het vorenstaande dient ten behoeve van onder andere brachycefale rassen en andere hondenrassen die regelgevingstechnisch bedreigd worden en voorts heeft de stichting ten doel al hetgeen met het vorenstaande of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan :

1 – Hoe kortsnuitstambookfokkers tot hier geraakt en waarom?
2018-2019 ontstaan van handhavingscriteria en waarom
2012 advies van Maurice de Hond aan de RvB
2014-2019 ontwikkeling Fairfokplan raad van beheer, plan mislukt
2019 handhavingscriteria met fokverbod Minister op basis van snuitlengte
2019 reactie RvB met fokbegeleidingsplannen en uitsluiting stamboomregistratie indien rashonden niet voldoen.
april 2020 ministerie niet akkoord met het fokbegeleidingsplan van de RvB.
RVB sluit stamboominschrijvingen van kortsnuiten uit. aug 2020 Rasverenigingen van kortsnuiten overwegen een motie van wantrouwen tegen het bestuur van de Raad van Beheer.

2 – Wat zijn de alternatieven voor de toekomst?
A – verbod ministerie : fokverbod op snuitlengte (huidige situatie blijft)
B – n.a.v. A reactie Ras en Recht d.m.v. mogelijk aanvechten snuitlengte Ministerie en/of weigering stamboomregistratie raad van beheer en de gevolgen.
C – een alternatief plan bedenken dat door fokkers wordt gedragen.

3 – Gekozen is B om het snuitlengtecriterium (CFR) aan te vechten. Er zal donoren gevraagd worden te doneren voor juridisch advies. Inmiddels is het technisch/wetenschappelijk deel gereed en verstuurd naar buitenlandse deskundigen. Er wordt nog gewerkt aan de andere onderdelen van de aanklacht. Het advocatenkantoor is bekend.

4 – Advies geven aan individuele Kortsnuitfokkers Wijze waarop dient per geval bekeken te worden

5 – Het publiceren van stukken op www.rasenrecht.nl aangaande bovengenoemde onderwerpen.

6 – Het communiceren met fokkers op de (gesloten) Facebook groep Ras en Recht. Inmiddels hebben zich hier meer dan 800 fokkers en anderen voor aangemeld. Er is een levendige discussie gaande op deze FB groep.

7 – Het comminiceren met fokkers op de (gesloten) Facebook groep Ras Gezond van (wetenschappelijke) artikelen en stukken aangaande kortsnuitrashonden.

8 – Uitbreiding van de activiteiten worden bekeken na een eventueel succes betreffende post 3.