This post is also available in: Nederlands (Dutch)

Betreffende de CFR en de stambomen:

We hebben de laatste tijd veel overleg en commotie kunnen waarnemen rondom de beweging de stambomen terug te krijgen die in mei j.l. ingetrokken waren voor de 12 kortsnuitige rassen. Uitgangspunt zoals we overal hebben kunnen lezen is dat er convenanten in ontwikkeling waren  waarin de CFR werd uitgeruild tegen de BOAS test van Jane Ladlow en andere gezondheidseisen. Indien werd voldaan aan deze gezondheidscriteria zou de Raad van Beheer weer stambomen af geven. Het overleg is afgelopen dagen uitgemond in een vertrouwensbreuk tussen een aantal rasverenigingen en de afgevaardigde uit het bestuur van de Raad van Beheer.

Het ziet er naar uit dat een deel van de rasverenigingen zich schaart achter een initiatief een motie van wantrouwen in te dienen tegen het bestuur van de Raad van Beheer. Een ander -aanzienlijk kleiner- deel wil doorgaan met de besprekingen om convenanten te bereiken. De vraag is alleen of een convenant afgesloten kan worden indien van hetzelfde ras de ene vereniging vóór en de andere er tegen is? 

Hoe kan dat nu verder gaan? We zijn geen juristen maar we kunnen wel lezen. Dat is voldoende om het volgende uit de statuten en het huishoudelijk reglement op te kunnen maken. (uiteraard als we iets over het hoofd zien nodigen we eenieder uit hierop te reageren)

Als we vooruit blikken naar de vergadering van 5 september kunnen we constateren dat er volgens het huishoudelijk reglement artikel 13 lid 1 geen nieuwe onderwerpen meer aan de agenda kunnen worden toegevoegd. Dat had allang geleden gebeurd moeten te zijn. Komt op de komende algemene ledenvergadering van 5 september een voorstel voor een onderwerp dan kan dat volgens artikel 29 lid 4  pas op de volgende algemene vergadering behandeld worden, kortom ergens in november.

Blijft de optie open volgens de statuten artikel 21 lid 2 een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. De termijn hiervoor is tenminste 4 weken na indienen van de aanvraag. Ook zijn er een aantal voorwaarden over wie die aanvraag kan in dienen (9% van de aangesloten verenigingen uit tenminste 3 rasgroepen enzovoort…. ). Let wel dat op deze vergadering alleen maar het onderwerp of de onderwerpen behandeld kunnen worden die bij de aanvraag ingediend zijn. Dus dient met een motie van wantrouwen tegen het bestuur van de Raad van Beheer tegelijk ingediend te worden wat er voor in de plaats moet komen.  Dit vergt ons inziens nog enig denkwerk voor het indienen.  Wij wensen de rasverenigingen hierbij veel wijsheid toe. Ook wensen wij de rasverenigingen die door wensen te praten met de afgevaardigde van de Raad van Beheer veel wijsheid toe, immers de uitkomst ook hier blijft erg onzeker. Wel betreuren wij het verbreken van de oh zo noodzakelijke eenheid tussen de rasverenigingen onderling.

Betreffende het bestrijden van de CFR door Ras en Recht

De stichting Ras en Recht heeft het ‘technische’ deel van haar aanklacht tegen de CFR gereed. Dit deel wordt deze week gestuurd naar een aantal buitenlandse wetenschappers ter advisering. We wachten nog op informatie die we nodig hebben voor het politiek maatschappelijke deel van de aanklacht. Deze informatie wordt in september verwacht. Met de informatie en advisering zullen we in overleg met de advocaat het geheel compleet maken en indienen. Ook zijn we nog bezig met fondsenwerving.

Wat ons echter enigszins bevreemd is dat binnen de rasverenigingen van de 12 rassen nog steeds de mening heerst dat Ras en Recht alleen voor één of twee rassen strijdt. De strijd die de rasverenigingen voeren is gericht op het vervangen van de CFR door de BOAS test van Ladlow bij de convenanten om de stambomen terug te krijgen. De strijd die wij voeren is er op gericht de CFR uit de handhavingscriteria te krijgen. Het klinkt in onze oren nogal gelijkwaardig.  De CFR eruit is niet alleen voor de 12 rassen met CFR < 0,3 van belang maar ook voor de globaal 18 rassen met 0,3 < cfr < 0,5.  Het opmerkelijke is dan ook dat we uit deze laatste categorie rasverenigingen met rassen  0,3 < CFR < 0,5  reeds financieel ondersteuning hebben mogen ontvangen waarvoor dan ook dank.  

Overal op facebook kunnen we de oproep terugvinden om één front te vormen. Uiteraard geven wij hier graag gehoor aan en staan wij open voor overleg om hier samen vorm aan te geven.

Stichting Ras en Recht

De laatste ontwikkelingen betreffende de CFR

Leave a Reply

Your email address will not be published.