This post is also available in: Nederlands (Dutch)

25 januari 2021

De oude convenanten vonden hun inbedding in de concept wijziging van het Kynologisch Reglement die oorspronkelijk voorzien was als agendapunt 9 van de vergadering van 28 november 2020 en niet is doorgegaan om administratieve redenen. Het aanpassingsvoorstel was te laat ingediend.  

Opmerkelijk is dat in deze aanpassing van het kynologisch reglement werd gesproken over een ‘fokverbod’ i.p.v. ‘Limited registration’, de term die de FCI hanteerde. Met de introductie van de term ‘fokverbod’ ging het oude bestuur een stap verder dan de FCI. Hiermee konden ze het verbod te fokken van honden uit bepaalde rassen integreren in het kynologisch reglement. Wat de Raad van Beheer in feite als voornemen had is bepaalde rassen totaal een ‘Limited Registration’ op te leggen waarvan afgeweken kon worden als de hond aantoonbaar wel aan de criteria genoemd in het convenant voldeed. Een tweede belangrijke wijziging (concept artikel III lid 28/artikel III lid 21 punt i) was dat een fokverbod opgelegd kon worden door het bestuur van de Raad van Beheer en dat naar eigen goeddunken. Dit onafhankelijk van de ALV/rasverenigingen en/of haar leden.

Vervolgens werd gesteld in concept artikel VIII 10 KR dat eigenaren van honden de nationale wetgeving hieromtrent dienen te volgen.  Normalerwijze was dit artikel totaal overbodig immers iedere Nederlander dient zich aan de wet te houden. Echter in dit geval is deze aanpassing van het kynologisch reglement wel noodzakelijk omdat de uitgiftes van stambomen op zich zelf niet tegen de wet zijn. Door dit op te nemen in het kynologisch reglement wordt het weigeren van stambomen gelegitimeerd jegens de fokkers en bovenal jegens de FCI.

De opname van dit artikel in het kynologisch reglement had overigens direct de convenanten van de CFR als criterium voorzien ook al staat er geen CFR genoemd in de convenanten.

Het feit dat al deze aanpassingen in het kynologisch reglement noodzakelijk waren om stamboomuitgiftes zonder goedkeuring van de  ALV te kunnen weigeren kan men concluderen dat de stambomen daadwerkelijk onrechtmatig niet meer worden afgegeven.

Indien ondergetekende dat verkeerd ziet dan zie ik graag reacties met KR artikelnummers tegemoet op basis waarvan het wel gelegitimeerd was.

Dit feit alleen al geeft het nieuwe bestuur reden genoeg de stambomen terug uit te geven immers ze zijn ons inziens gewoon onrechtmatig ingehouden.

Echter we zijn het met zijn allen zo langzamerhand wel eens dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren en dat uiteraard te beginnen met de kortsnuiten. Een brede commissie zou hiervoor op korte termijn een masterplan kunnen ontwikkelen uitgaande van proactiviteit en niet reactiviteit. Maar dan constructief en niet repressief. Immers wat de repressieve houding in dit land te weeg kan brengen beginnen we langzamerhand links en rechts aan den lijve te ondervinden.

Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

En wat nu met de convenanten van het oude bestuur en de concept wijziging van het kynologisch reglement?

Leave a Reply

Your email address will not be published.