If the RvB (Dutch Kennel Club) requires judges to judge by muzzle length, new FCI breed standards must be written first. If this doesn’t happen, the judges will violate their own judge’s code which requires the FCI standard to inspect. Some clarification :

De loskoppeling van CFR en gezondheid Zoals de raad van beheer zelf al aan geeft is het verband tussen de snuitlengte en BOAS/BOS wetenschappelijk niet bewezen. Tegendeel zelfs. In de brief van januari 2020 aan de minister geeft zij aan dat Jane Ladlow – de autoriteit op het gebied van kortsnuiten en BOAS – de CFR niet relevant acht in de bepaling van BOAS/BOS. Door het ontbreken van samenwerking tussen de RvB, het Ministerie en Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft dit arbitraire criterium dus post kunnen vatten in de handhavingscriteria. En dat zonder tijdig weerwoord van de Raad van Beheer. Echter geeft de Raad van Beheer ook met deze brief aan dat zij zelf ook de CFR niet relevant te achten. Er zijn immers zoals Jane Ladlow stelt duidelijk kortsnuitige rassen aan te wijzen waarbij BOAS zeldzaam is zoals de Affenpinchers en de Griffons.

Vraag is met de kennis die de Raad van Beheer heeft , hoe zij nu met droge ogen van de keurmeesters zouden kunnen eisen dat de neus van bijvoorbeeld een Griffon of Affenpincher langer moet?Er is geen Nederlandse wet die stelt hoe keurmeesters moeten keuren. De Raad van Beheer kan zich op dit gebied dus niet verschuilen achter wetgeving zoals ze wel bij het fokken wel heeft gedaan, hetgeen overigens nog steeds ter discussie staat. Vraag is op basis waarvan de keurmeesters ‘omgeschoold’ zouden moeten worden om af te wijken van de FCI rasstandaarden?

Mogelijke gevolgen van afwijkend keuren van de FCI rasstandaarden

Indien de raad van beheer de keurmeesters verplicht te keuren volgens de door haar zelf opgelegde eisen – de CFR > 0,5 – eist de Raad van Beheer de keurmeesters in strijd te handelen met de FCI rasstandaarden. Dit roept een aantal vragen op:

– Eist de Raad van Beheer van de Nederlandse keurmeesters dat deze met twee maten zouden moeten meten? Kan men dat ook eisen van buitenlandse keurmeesters die in Nederland keuren?

– De wet overigens omschrijft nergens dat het houden en keuren van kortsnuitige honden verboden is. Het is dan ook onduidelijk waarom de Raad van Beheer de Keurmeesters uit binnen en buitenland deze nieuwe normen op wil leggen

.- Kortom er zouden 2 verschillende criteria zijn om dezelfde kortsnuiten te keuren. Dit heeft tot gevolg dat er niet één standaard meer is en de Nederlandse prijzen op de shows niet meer voldoen aan FCI eisen en andersom. Is dit wenselijk?

– Deze verwarrende situatie kan als consequentie hebben dat de FCI deze twee standaarden/beoordelingen van kortsnuitrashonden strikt uit elkaar moet gaan houden. Dit is alleen mogelijk doordat de Nederlandse prijzen de junkstatus krijgen en niet gehonoreerd zullen worden in het buitenland en wederom andersom.

– Deze situatie kan tevens inhouden dat de Nederlandse keurmeesters in strijd handelen met de FCI standaard en dus op schorsing zouden kunnen rekenen vanuit de FCI. Buitenlandse keurmeesters die in Nederland keuren zouden hetzelfde lot kunnen ondergaan.

Daarom is eerder te verwachten dat zowel Nederlandse als buitenlandse keurmeesters kortsnuiten in Nederland niet meer willen keuren.

– Wil een kortsnuit dus internationaal kampioen worden kan Nederland daar geen onderdeel meer van uit maken.

De almacht van de Raad van Beheer over de keurmeesters

De macht betreffende keurmeestersaanstellingen en bevoegdheden die ligt bij de uitvoerende macht van de Raad van Beheer heeft autocratische trekjes. Enkele daarvan zijn ons inziens:

Uit Hoofdstuk IV Exposities en de gedragscode voor keurmeesters

Artikel IV.5.iemand kan volgens dit artikel het examen halen voor keurmeester en toch niet benoemd worden omdat die naar het oordeel van de RVB ongeschikt is voor het keurmeesterschap. Ongeschikt is verder niet gedefinieerden kan ongemotiveerd en ongereguleerd gebruikt worden iemand na het behalen van de vereiste diploma’s als keurmeester te weigeren.

Artikel IV.6.3Een benoeming tot keurmeester kan worden ingetrokken indien de keurmeester verzuimt deel te nemen aan het aangeboden nascholingsprogramma.Opmerkelijk is dat de geplande nascholing van kortsnuitkeurmeesters midden in de vakantieperiode plaats vindt en op 3 achtereenvolgende dagen (4, 6 en 8 augustus). Is dit om de almacht van de RvB zichtbaar te maken? Zodat de keurmeesters hun vakanties moeten afzeggen. Dit wordt mede gevoed door de opmerking dat de nascholing betreffende kortsnuiten verplicht is voor de keurmeesters.

Artikel IV.7.1Een keurmeester mag slechts in het buitenland keuren met voorafgaande toestemming van de RvB.Opmerkelijk hierbij is dat de directeur van de RVB tevens keurmeester mag zijn en andere keurmeesters ongemotiveerd mag verbieden in het buitenland te keuren. Kan dit niet tot een verdeel en heers spel leiden ten eigen faveure? Ook kan dit bij keuringen met Raad van Beheer standaarden en FCI standaarden misbruikt worden om Keurmeesters de toegang tot buitenlandse shows te weigeren indien zij niet keuren volgens de Raad van Beheer standaard betreffende kortsnuiten.

Uit : Reglement gedagscode exterieurkeurmeesters

artikel 5b. Hij is er zich van bewust dat een rashond met details die kunnen leiden tot gezondheids-, gedrag- en/of bewegingsproblemen c.q. deze tot gevolg hebben, nimmer de kwalificatie Uitmuntend kan krijgen;

Wat moet een keurmeester nu doen nadat Jane Ladlow verklaart heeft dat de CFR een slechte indicator is? De Raad van Beheer erkent immers zelf meermaals dat bij bepaalde rassen de korte snuit überhaupt niet leidt tot BOAS.Als men de kortsnuiten uit het buitenland moet keuren in Nederland dan moeten ze per definitie de kwalificatie uitmuntend ontzegd worden. Vraag is of er dan nog interesse is om kortsnuiten in naar Nederlandse shows te slepen.

Artikel 7 lid e : Te keuren volgens de FCI rasstandaard van het betreffende ras;

Een artikel dat strijdig is met de kortsnuitkeuringen die voorgeschreven zouden kunnen worden door de Raad van Beheer. Echter nergens staat de rechtskracht omschreven. Gaan de Raad van Beheer voorschriften boven die van de FCI of andersom? Dit wordt relevant mede omdat Nederlandse wetgeving hieromtrent niet bestaat.

9 H De exterieurkeurmeester dient in uitlatingen respectvol te zijn ten opzichte van zijn collega-keurmeesters.Echter wat te doen als de directeur van de raad van beheer ook zelf keurmeester is? Dit pleit voor het scheiden van keurmeester en directeurstaak.

Tot slot om de verwarring compleet te maken de volgende stelling van Rony Doedijns:

Rony schrijft in het engels op facebook: Voor de goede orde wil ik er nogmaals op wijzen dat de Raad van Beheer de gewenste snuitverlenging niet als een positieve ontwikkeling beschouwt, zoals de Nederlandse regering dat verlangt. Dit wordt ook duidelijk aangegeven en onderbouwd in het fokbegeleidingsplan van de Raad van Beheer.

Vragen, vragen en nog meer vragen.

Kortom de vraag is hoe nascholing zonder agenda gegeven kan worden als bovenstaande punten niet in overleg met de VKK eerst besproken en opgehelderd zijn ? Met een opgelegde cursus midden in vakantietijd zonder overleg met de VKK met de vermelding dat deze nascholingscursus verplicht is zou de Raad van Beheer de keurmeesters misschien kunnen overvallen zoals zij dat met het verbod op stamboominschrijvingen ook heeft gedaan ?

Tevens duikt de vraag op hoe de buitenlandse kennelclubs hierop moeten reageren. Ook hier is wederom geen overleg bekend met de FCI. Men zou kunnen verwachten dat Nederlandse keurmeesters hierom gemeden zouden kunnen worden in het buitenland.

De rasverenigingen hebben de omerta reeds verbroken. De vraag is of de keurmeesters ondanks de bovenstaande machtsmiddelen van de Raad van Beheer dit ook zullen en/of kunnen doen?

Stichting Ras en Recht

Ir. Edwin Meyer Viol

8 juli 2020

The judges and the wish of the Dutch Kennel Club to judge brachy breeds by muzzle length.

Leave a Reply

Your email address will not be published.