This post is also available in: English (Engels)

De Stichting Ras en Recht heeft via de sociale media een reactie mogen ontvangen van de Raad van Beheer op het stuk:

“De Raad van Beheer handelt in strijd met de regels van de FCI” van 17 mei 2020.

Wij zullen in begrijpelijk Nederlands proberen hier op in te gaan, en dat voordat de RVB het overleg heeft met de FCI

(normaal = RVB, cursief vet is reactie Ras en Recht)

reactie op:

VOLDOEN AAN FCI REGLEMENTEN door de RVB

26-05-2020

De Raad van Beheer en de statuten en reglementen van de FCI

Er circuleren naar aanleiding van de commotie rondom de besluitvorming van de Minister over de kortsnuitige rassen tal van berichten via social media. Niet zelden worden daarin uitspraken gedaan die onjuist zijn.

Zo doet een verhaal de ronde dat de Raad van Beheer in strijd met de FCI-reglementen zou handelen. De Raad van Beheer handelt volledig in lijn met de regels van de FCI en haar eigen statuten en Huishoudelijk Reglement. Wij gaan hieronder in op de belangrijkste aantijgingen.

Statuten van de FCI

Er wordt gesteld: In de statuten van de FCI staat: ‘20.13. The pedigrees issued by a Member or a Contract Partner must be accepted by all the Members and Contract Partners as “documents proving that the pups are born of pedigree parents from the same breed’.

In de “statutes of the FCI” komt artikel 20.13 helemaal niet voor. In artikel 3.2 onder a) sub (i) staat wel als doelstelling van de FCI ‘the mutual recognition of studbooks, appendixes to the studbooks, and of pedigrees, exclusive of any other’ en vanzelfsprekend houdt de Raad van Beheer zich daaraan.

excuses u heeft gelijk, per abuis staat er Statuten, dit moet Standing Orders of the FCI zijn. De inhoud en rechtskracht blijft echter hetzelfde

Standing Orders van de FCI

Ook wordt gewezen op artikel 20.1 van de standing orders van de FCI:

‘Every Member and Contract Partner must keep a studbook for all the breeds recognised on a definitive basis by the FCI.’

Wat men daarmee wil aantonen blijft in nevelen gehuld. Er staat veel meer in dit artikel 20.1 waarin de vraag beantwoord wordt in welk stamboek honden ingeschreven moeten worden (zoals bekend is dat het stamboek van het land waar de eigenaar van de hond ingezetene is). Anders dan men de lezer wil doen geloven, is het NHSB helemaal niet gesloten voor de tot de kortsnuitige rassen behorende honden. Pups kunnen nog altijd ingeschreven worden, zij het dat daarbij wel voldaan moet worden aan de door de overheid gestelde regels.

Wat we hier mee willen aan tonen is dat de raad van beheer voortdurend stelt dat géén rassen uitgesloten worden met de CFR<0.3 eis. Dat de overheid deze eis stelt en daarmee impliciet rassen uitsluit is al erg genoeg. Echter dat de Raad van Beheer ontkent dat het rassen betreft is met haar kynologische kennis moeilijk verteerbaar. Iedereen weet dat fokkers van stamboomhonden zich aan de FCI standaard van de rassen dienen te houden en zich met het fokken van een langere neus (in één generatie zelfs) buiten de FCI standaard manoeuvreren en moeten gaan kruisen. Ook de RVB weet dat en benoemd op verschillende plaatsen waaronder haar door de minister geweigerde fokbegeleidingsplan de 12 rassen met naam en toenaam die het betreft. Dit woordspel heeft slechts tot doel om onder de FCI regels uit te komen. Het klinkt hetzelfde als bij wijze van spreken te stellen dat iedereen met een huidskleur met een hogere licht-absorbtie dan 0,5 iets wel of niet mag doen. We weten dat slechts één ras hieraan voldoet. Het is en blijft gewoon rascisme.

Vooral omdat door verschillende gerenommeerde wetenschappelijke instituten reeds is aangetoond dat het vergroten van de neuslengte geen oplossing is voor het BOAS probleem.

De achtergrond voor diegenen die het nog niet wisten is dat de Universiteit van Utrecht met haar handhavingscriteria gewoonweg wil dat de rashondenfokkers gaan kruisen. De RVB gaat hierin mee en handelt daarmee strijdig met zowat alles waar de kynologie en de FCI voor staat. Ik hoop dat hiermee de ‘nevelen’ zijn opgeklaard.

Vervolgens wordt lid 2 van artikel 20 van de standing orders van de FCI geciteerd:

‘Members and Contract Partners must exclusively and reciprocally recognize each other’s studbooks, including the appendixes as long as the breed(s) concerned are FCI recognised.

An updated list of the initials of the various studbooks and appendixes will be published by the FCI Head Office.’

Dit artikel betreft de wederzijdse en exclusieve erkenning van de stamboeken door de leden en contractpartners van de FCI. Ook aan die bepaling conformeert de Raad van Beheer zich.

(zie vorige opmerking en volgende opmerking)

Tot slot wordt ter onderbouwing van de stelling dat de Raad van Beheer in strijd zou handelen met de FCI-reglementen een deel van artikel 20.5 van de standing orders van de FCI geciteerd:

‘Any Member or Contract Partner can refuse to (re-)register in its studbook, or alternatively can (re-) register with a “limited registration: not to be used for breeding”, a dog suffering from hereditary defects or featuring defects which go against the Article 3 of the Statutes or a dog which does not comply with the rules of selection defined by the Member or Contract Partner in question.’

De auteur ‘vergeet’ het laatste deel van dit artikel te memoreren, waarin staat dat FCI leden niet automatisch een geïmporteerde hond in hun stamboek dienen op te nemen. Wat daar verder ook van zij, relevant is de verwijzing naar artikel 3 van de statuten van de FCI waarin onder 3.2. sub a (iv) staat: “the observance of the breed standards as approved by the Association which must be recognised by all the Members and Contract Partners as far as they are not in contradiction with the laws of their respective country;” Voor zover de rasstandaard van welk ras dan ook een CFR van onder de 0,3 voorschrijft is deze standaard niet conform de wetgeving in Nederland.

De overheid verbied geen stambomen.

Met het wel uit willen geven van een (speciaal) afstammingsbewijs toont de RVB dat zelf aan. Immers een stamboom is niets meer of minder dan een afstammingsbewijs.

Geen fokverbod voor rassen

Anders dan gesteld wordt, is de Nederlandse overheid niet zo ver gegaan om de brachycefale rassen te verbieden; het gaat hier om honden die niet aan de door de overheid geformuleerde criteria voldoen. Voldoen de ouderdieren aan de criteria dan geldt géén fokverbod van de overheid en zijn de pups meer dan welkom om opgenomen te worden in het NHSB. Andere FCI-landen hebben als gevolg van hun nationale wetgeving overigens wel complete rassen als zijnde ‘verboden’ moeten aanmerken (Denemarken 13 rassen, waaronder een aantal FCI-rassen, Noorwegen 6 rassen waaronder eveneens een aantal FCI-rassen).

Ook hier wordt weer geprobeerd zand in de ogen te strooien van de lezer en ook hier worden woordspelingen gebruikt. Als een hond van de 12 rassen een CFR>0,3 heeft voldoet deze niet meer aan de rasstandaard van de FCI en kan het dus alleen maar een kruising zijn.

Dat men in Denemarken en Noorwegen rassen verbiedt vindt zijn oorzaak in het bijtgedrag/vechthonden. Iets waar in Nederland een aantal jaren geleden ook mee te kampen heeft gehad waardoor men ook honden ging beoordelen op uiterlijke kenmerken. De overheid stelde dat Pittbulls bijthonden waren en heeft ze op mogen pakken en laten inslapen, of de hond nu aggressief was of niet. Uiteindelijk heeft de rechter en de adviescommissie van de minister hier een aantal jaren geleden een stokje voor gestoken omdat het ging om het honden selecteren op een uiterlijk kenmerk. Dat de RVB dit voorbeeld gebruikt is dus merkwaardig omdat het door de rechter in Nederland is verboden op uiterlijke kenmerken te selecteren. De snuitlengte is ook een uiterlijk kenmerk.

(een interessant detail is dat een recent onderzoek uit Wageningen aangetoond heeft dat er twee keer zo veel mensen in het ziekenhuis belanden door Duitse herdershonden dan Pittbulls.)

Uiterlijke kenmerken staan inschrijving NHSB in de weg

Dat uiterlijke kenmerken inschrijving in het NHSB in de weg kunnen staan is verre van nieuw. De Raad van Beheer kent al sinds 1989 – lang voordat de overheid een dergelijk verbod uitvaardigde – een coupeerverbod van de oren. Het Kynologisch Reglement (oud) zegt daarover: Indien ten tijde van de tatoeage één of meerdere pups uit het desbetreffende nest aan de oren gecoupeerd zijn, wordt geen enkele pup uit het nest getatoeëerd (en dus wordt geen enkele pup ingeschreven in het NHSB).

Ook hoofdstuk VIII Fokkerij en gezondheid van het huidige Kynologisch Reglement bevat bepalingen die bij overtreding daarvan leiden tot weigering van opname in het NHSB van de pups uit dergelijke combinaties.

Weer wordt er afgeweken van het thema. Het gaat niet over het verbod om de staart en oren te couperen. Het gaat over het profileren van gezonde honden op een uiterlijk kenmerk, de korte neus. In Nederland wordt dit profileren gebruikt om kruisingen af te dwingen om het beestje maar bij de naam te noemen. Dat het bestuur van de RVB hier met woordspelletjes probeert onderuit te komen wordt zo langzamerhand genant.

Geen look-alikes in het NHSB

Er is tot slot nog een misverstand dat opgehelderd moet worden. De Raad van Beheer zal geen pups die voortkomen uit cross-breeding, inkruising met andere rassen en look-alikes in het NHSB opnemen.

Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals omschreven in het KR waarbij deze pups wel geregistreerd worden maar niet in het hoofdstamboek komen. Pas na een aantal generaties kan een dergelijk besluit aan de orde komen.

In de laatste zin zit de angel. De RVB beweert met deze laatste zin dus dat op den duur kruisingen wel in het `hoofdstamboek kunnen worden opgenomen. En dit zonder een door de FCI goedgekeurd plan? De RVB moet zich er terdege van bewust zijn dat zij hiermee het vertrouwen van buitenlandse organisaties in het Nederlandse stamboekregister verkwanselt, en dat voor alle rassen.

Nakomelingen uit combinaties die niet voldoen aan het CFR criteria kunnen in het NHSB worden opgenomen

Pups uit combinaties, die qua CFR niet aan de criteria voldoen, worden niet in het NHSB opgenomen, maar – zo luidt het voorstel aan de AV – wel in een aparte afstammingsregistratie. Mocht echter blijken dat raszuivere pups uit dergelijke combinaties op volwassen leeftijd wel een CFR van meer dan 0,3 hebben (en aan de overige eisen en raspunten voldoen) dan is opname in het NHSB zonder meer mogelijk. Dit betekent dat in de komende jaren alle in het NHSB opgenomen honden, behorende tot de kortsnuitige rassen, raszuiver zullen zijn en blijven.

Niemand is geïnteresseerd in een ‘aparte afstammingsregistratie’ omdat deze slechts gebruikt wordt tegen de fokkers van stamboomhonden die aan de FCI criteria voldoen. Inmiddels is de hond niet meer geregistreerd als rashond.

Opmerkelijk iedere keer weer bij de RVB is de tendens terug te vinden om kruisingen op den duur weer als stamboomhonden te verkopen. Als men deze kant op wil dan is het noodzakelijk dat er een goed plan komt dat door de FCI goedgekeurd dient te worden.

Ir Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

Raad van Beheer exposed 2.0

2 gedachten over “Raad van Beheer exposed 2.0

 • mei 28, 2020 om 7:34 am
  Permalink

  Ik ben blij met deze uiteenzetting want ik zag de bomen door het bos niet meer in de RvB lezing. Ik weet niet hoe het verder gaat met de Brachy’s in Nederland houd mijn hart vast en ben uitermate bezorgd. Met kruizingen veranderen we niet alleen de neus maar de hele persoonlijkheid het karakter van de hond. Ik ben opgegroeid met Peken en heb zelf nu Japanese Chin. Behalve dat ik hun uiterlijk schitterend vind ben ik groot fan van juist hun persoonlijkheden hun karakters. Ik denk dat dat geldt voor alle mensen die kiezen voor een Bulldog, Mopje, Griffon, Shih-Tzu,etc. Het zijn zulke geweldige persoonlijkheden…
  Ik snap helemaal niets trouwens van de lakse? houding van ik ga nu alleen maar noemen de vereniging waar ik lid van ben: De Pekingees en Dwerg Spaniel Club. Geen actie’s geen alarm van mensen we moeten ons laten horen of organiseren met andere clubs om onze rassen te beschermen….niets…ik heb gebeld met de club van qat gaan we doen, kan ik iets doen, zo kan het toch niet. De reactie op mijn betoog dat vernietigd wordt wat eeuwen geevolueerd is en als er kruizingen gemaakt moeten worden dat alles verloren gaat was een laconiek: nou ja het zal wel moeten…. En verder niets . Ik moet zeggen dat ik niet meer weet welke mevrouw van de club ik gesproken heb, spijtig genoeg…Ik snap dat een Club bestaande uit Pekingezen en Chin geen gewicht in de schaal legt maar de Cavalier zit er ook bij en dat is een grote groep mensen. Een algemeen zeer gewild en geliefd ras…met vele liefhebbers….
  Afijn ik weet niet goed hoe actie te ondernemen behalve iedere petitie te tekenen en proberen op fb aandacht te vragen voor wat er gebeurd. .Ik ben geen fokker. Ik ben een liefhebber en ik show mijn hondjes wel een paar x p. jaar.
  Ik hoop dat er nog iets ondernomen kan worden.
  met vriendelijke groeten Marjon

  Beantwoorden
  • juni 3, 2020 om 9:08 am
   Permalink

   Jouw rasclubbestuur neemt ontslag. Kies eind van deze maand een nieuw bestuur dat zich aansluit bij de andere kortsnuitbesturen en samen de strijd tegen het CFR criterium oppakken. E ga naar de ledenvergadering. Dat is wat je echt kunt doen. Laat je stem horen.
   Groetjes Edwin

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.