This post is also available in: English (Engels)

English version is under construction

Dat er in Nederland iets goed mis is gegaan in de wereld van de rashondenfokkers, rasclubs en Raad van Beheer is evident. Anders had het nooit tot een fokverbod voor kortsnuitige rassen kunnen komen. We zullen proberen zichtbaar te maken hoe we tot hier zijn gekomen.

Als eerste de negeerde waarschuwing uit 2012

Opmerkelijk is dat het fokverbod reeds in 2012 voorspeld was door het PR bureau “Press strategies”;  “persstrategie en crisiscommunicatie” in haar publicatie “Imago en Reputatie Rashond, 30 juni 2012”. Dit bedrijf was uitgenodigd door de Raad van Beheer onderzoek te doen hoe het imago van de rashond was en verbeterd kon worden. De conclusie was dat als er geen actie zou worden ondernomen om de gezondheid en het imago te verbeteren het volgende krachtenveld zou gaan werken

‘de journalistiek agendeert, de maatschappij explodeert en de politiek reageert’.

De voorspelling was dat als dit zou gebeuren de overheid zou komen met regels om het probleem op te lossen.  De RVB heeft deze studie na de presentatie met een aangepaste versie op haar site gezet en verder in de la opgeborgen.

Het Fairfok programma 2014-2019

Het fairfokprogramma gestart in 2014 was een programma met 14 actiepunten om de gezondheid, welzijn en het imago van de rashond te verbeteren. Een programma zonder nulmeting, zonder harde doelen en zonder helder omschreven methodes. De eindevaluatie in januari 2019 bleef steken in vaagheden zonder hardgemaakte resultaten.

Enkele punten uit de evaluatie in 2019. Opmerkelijk is dat de tekst van een aantal  punten in 2019 gewijzigd wordt weergegeven t.o.v. de oorspronkelijke versie van 2014. 

‘1 – Per 2018 is de hondenfokkerij een diervriendelijk en verantwoorde sector en staat ook als zodanig bekend.’

Iedereen kan regelmatig zelf in de media constateren hoe dit punt er voor staat.

‘2 – 40% van de rashonden is ziek volgens niet geverifieerde cijfers van E Gubbels, de raad van beheer heeft het streven deze cijfers naar 25% te verlagen in 2019’

In 2019 komen ze tot de conclusie dat deze cijfers niet gefundeerd en meetbaar zijn (5 jaar verloren over iets wat direct zichtbaar was). Er wordt nu gekeken naar het ECGG van de Universiteit van Utrecht met petscan 2.0. Met dit programma worden 38 hondenrassen (inclusief look-a-likes)  gevolgd.  Helaas moeten we opmerken dat slechts de Franse en Engelse Buldoggen van de 12 kortsnuitige rassen er in zijn opgenomen.

‘3 – Gezondheid, welzijn en sociaal gedrag’

Het fokbegeleidingsplan van de Engelse Bulldog wordt als voorbeeld genoemd. Desondanks werden resultaten van testen niet vermeld. Een evaluatie vond ook niet plaats.

Bij andere rassen zonder convenant eisen rasverenigingen van de fokkers de benodigde gezondheidstesten. Dit wordt echter door de raad niet ondersteund. Immers men kan bij de RVB fokaangifte doen en stambomen laten inschrijven zonder het overlegging van de door de rasclub vereiste gezondheidstesten. Ook zijn er 0 metingen gedaan door verschillende rasclubs. Ook dit zien we niet terug in Fairfok.

Deze houding van Raad van Beheer roept vraagtekens op.

 ‘5 –In de toekomst is de nieuwe eigenaar van een rashond er van verzekert dat zijn hond past in zijn nieuwe omgeving etc. etc.’

De controleur van de RVB komt bij de fokker maar niet bij de koper.

Het is ons onduidelijk op welke manier dit verzekerd is?

‘6 – Vanaf 2015 worden ras-standaarden die aanleiding kunnen geven tot welzijnsproblemen bijgesteld.  Dit wordt in internationaal verband besproken’

Alle ras-standaarden van kortsnuiten worden in het buitenland bepaald. Tevens bestaat in het buitenland niet de behoefte de ras-standaard te wijzigen.

Vraag is hoe de RVB dacht deze aanpassingen te kunnen bereiken?

‘14- vanaf 2016 worden de klinische ziektebeelden die het gevolg zijn van erfelijke aandoeningen bij rashonden met behulp van DNA diagnostiek in enkele generaties bijna geheel teruggedrongen.’

Te ambitieus gebleken. Zodanig dat als resultaat nu kruisingen worden voorgesteld.

De conclusie is ons inziens dat Fairfok niet als succes weggezet kan worden hetgeen ook op het Ministerie opgevallen zal zijn.  Een gemiste kans.

Een reconstructie van gemiste kansen

Met gebruikmaking van de wet openbaarheid van bestuur (WOB) is het volgende gereconstrueerd.

31 mei 2018:  Test kortsnuitigen en paneldeelname Brussel.

In deze mail wordt gesproken over de toets voor kortsnuitigen en geeft het Ministerie aan bezig te zijn met de ontwikkeling van de criteria. De fokker moet voldoen aan de inspanningsverplichting een gezonde hond te fokken. Echter het is ook mogelijk dat de fokker dit met een andere, even goede, toets aan toont.

Het Ministerie adviseert de RVB contact op te nemen met de Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.

Dit overleg heeft niet plaats gevonden. De RVB heeft deze kans voorbij laten gaan de criteria te beïnvloeden.  

Weer een gemiste kans.

Woensdag 30 januari  2019  RVB aan het ministerie met als onderwerp brief naar de tweede kamer

‘…….gesproken over de Franse Kennelclub (CBF), hij heeft de toezegging over het aanpassen van de rasstandaard. Ook de Rasclub van de Franse Bulldoggen (HBC) wordt op de hoogte gesteld door de de RVB met het bericht dat de ras-standaard wordt aangepast met een langere neus.’

Op 24 juni antwoord de ras-club van de Franse Bulldoggen in Frankrijk (CBF) dat zij de neuslengte niet zullen aanpassen.

Op 15 oktober 2019 in het clubblad van de Franse Bulldog (CBF) te Frankrijk

De Franse club heeft zeer duidelijk gereageerd op de brief van de RVB met het verzoek om de rasstandaard aan te passen. De Franse Bulldog is Frans en de FCI rasstandaard zal blijven. De voorzitster van deze club geeft geagiteerd aan dat als de Nederlanders denken dat een lange neus de oplossing is ze maar een nieuw ras moeten creëren.

Wij zijn erg benieuwd op basis waarvan de RVB mocht verwachten dat de Franse Bulldoggen club (CBF) de rasstandaard voornemens was te wijzigen.

In ieder geval was iedereen voor een zekere tijd op het verkeerde been gezet.

12 december 2018- 22 maart 2019   Mail Ministerie aan Raad van Beheer.

Het Ministerie nodigt de vertegenwoordigers van de rasverenigingen van Mopshonden, Franse en Engelse Bulldoggen uit via de Raad van Beheer om nu de uitwerking van de handhavingscriteria door te spreken op 14 januari 2019. Ook Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht en de NVWA waren uitgenodigd. Op 8 januari 2019 wordt de agenda doorgestuurd.  

De RVB en rasclubs waren niet aanwezig op dit geplande overleg.

Weer een gemiste kans om mee te praten.

Tussen 14 december 2018 en 22 maart 2019 vraagt de RVB meermaals tevergeefs om de concept handhavingscriteria te mogen ontvangen. Echter de RVB had genoeg kansen gehad.

Op 18 maart worden de criteria gepubliceerd en in de 2e kamer aangeboden.

Vrijdag 22 maart  2019 RVB aan Ministerie

Op 22 maart valt de RVB uit de boom. De RVB constateert dan met verbazing dat de consequenties wel erg groot zijn. Met interesse en ook wel verbazing heeft de RVB kennis genomen van het rapport  ‘fokken met kortsnuitige honden’. Het wordt door de RVB gezien als een verkapt verbod om te fokken met bepaalde type dieren. De RVB heeft het plan uit de media moeten vernemen en dat terwijl door de Minister meermaals is aangeboden mee te praten.

27 mei 2019 brief van Ministerie aan RVB

Op een verzoek van de RVB om over de handhavingscriteria te praten antwoord de Minister 30 minuten te willen praten met een afvaardiging van Fairfok hoe het staat met de ambities die nog niet af zijn en de vervolgstappen. Dit antwoord geeft de houding van de Minister duidelijk aan.

Het vertrouwen van de Minister in de Raad van Beheer is zoek.

1 juni 2019

Op een internationale workshop te Windsor (GB) laat de Directeur van de RVB in een mail aan de President van de FCI nadrukkelijk het volgende weten:

 ’For everybody’s information: THERE ARE NO BREEDS BANNED IN HOLLAND. Cooperation has been started between de Kennel Club and government’.

Het woordspelletje dat hier gespeeld wordt is eenvoudig door te prikken. Het klopt dat de handhavingscriteria niet spreken over rassen maar doordat de CFR<0.3 gesteld wordt kan er met 12 rassen niet meer gefokt worden binnen de FCI standaard. Men kan de neus alleen voldoende verlengen door te kruisen. De CFR>0.3 is slechts tijdelijk want het streven is CFR>0.5. Dit laatste slaat voor de 12 rassen helemaal de deur dicht.

Dit woordspel is ook eenvoudig door te prikken omdat bij de aanvraag van 1 augustus 2019 om de handhavingscriteria aan te passen voor 12 rassen deze met naam en toenaam genoemd werden.

Woordpelletjes zijn misleidend.

1 augustus 2019

Op 1 augustus wordt het fokbegeleidingsplan van de RVB ingediend op het Ministerie ter vervanging van de handhavingscriteria. Het fokbegeleidingsplan is slechts met enkele bestuursleden van de rasclubs besproken onder geheimhoudingsplicht richting fokkers.

De volgende tekst stamt uit het door de RVB voorgestelde fokbegeleidingsplan.  

‘Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten’

(opmerking Ras en Recht: deze regel in het fokbegeleidingsplan doet de internationale fokkerswereld huiveren. Worden nu kruisingen verkocht als rashonden?)

In hetzelfde fokbegeleidingsplan met de knieval aan de minister probeert de RVB  ook nog de rashondenclubs te lijmen met een verzoek tot ontheffing van de CFR<0.3 voor de 12 getroffen rassen.

De minister legde het verzoek tot aanpassing van de handhavingscriteria van de Raad van Beheer met een fokbegeleidingsplan naast zich neer en dat zonder inhoudelijke behandeling.

De RVB verklaard van deze 12 FCI rassen geen stambomen meer in te schrijven als ze geen langere neus hebben en niet meer aan de FCI norm voldoen.

De RVB wordt in het Fairdog programma gemanoeuvreerd waar de dierenartsenvereniging het voortouw in neemt en waar de RVB samen met o.a. de actiegroep ‘Dier&Recht’ de nieuwe standaard voor honden moeten gaan bepalen.

Een uitdagende combinatie.

Te weinig en te laat.

De vergissing die zowel rasverenigingen maar bovenal de Raad van Beheer heeft gemaakt is de ernst van de situatie te onderschatten en daar bovenop nog niet eens in te gaan op de uitnodiging van de minister om te gaan praten met de Universiteit van Utrecht over de op te stellen handhavingscriteria. En dit terwijl de kruising-fokkers al aan tafel zaten met de instanties van de Minister en de Universiteit van Utrecht.

Meermaals echter is door het ministerie de kans geboden aan te schuiven en mee te praten. Deze kansen zijn gemist waarmee ons inziens de RVB de belangen van de 24 kortsnuitige rassen heeft verkwanseld.

En dan nog dit

Ook met de FCI is geen adequaat contact geweest over de problematiek in Nederland. De FCI is met een woordspel op 1 juni 2019 om de tuin geleid. Het laatste contact met de voorzitter van de FCI in augustus 2019 was. De Voorzitter van de FCI was weer onterecht gerust gesteld door de RVB.

Het afgekondigde weigeren van het afgeven van stambomen van 12 rassen door de RVB heeft echter de fokkerswereld inclusief de FCI wakker geschud. De Raad van Beheer die zijn ondertitel  ‘voor de rashonden’ inmiddels had gewijzigd in ’houden van honden’ gaat zich nu inzetten voor kruisingen zoals uit de het voorgestelde fokbegeleidingsplan van 1 augustus 2019 mag blijken.

We mogen ons -gezien de vele internationale reacties- de vraag stellen wat dit alles heeft gedaan met het vertrouwen van de FCI en de internationale fokkerswereld, in de Raad van Beheer.

Nu of Nooit

Een voor Nederland gênante vertoning in de fokkerswereld hetgeen niet alleen de 24 kortsnuitigen rassen treft maar alle rashonden. Immers de activisten van ‘Dier & Recht  gaan aangemoedigd door dit drama nu los op honden onder de 10 kilo. Ook de tweede tranche kortsnuiten (0.3<CFR<0.5) komt automatisch aan de beurt.

Komt de rashondenwereld in Nederland niet nu met een krachtige tegenbeweging dan kan het virus de Nederlandse rashondenwereld fataal worden.

We zijn met zijn allen heel erg benieuwd hoeveel vertrouwen de Nederlandse rasverenigingen en de fokkers – die alle klappen moeten opvangen-  nog over hebben in het bestuur en de directie van de Raad van Beheer. Het vertrouwen dat nodig is om het tij te keren.

Ir. Edwin Meyer Viol

Stichting Ras en Recht

24 mei 2020

Raad van Beheer ‘exposed’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.