This post is also available in: English (Engels)

17 augustus 2020

Enkele dagen geleden waren er bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de Raad van Beheer, en de  keurmeesters. Tijdens deze bijeenkomst is ook het volgende boven water gekomen:

Bij de opstelling van de handhavingscriteria voor kortsnuiten sprak de minister over een fokverbod voor de 3 brachycefale rassen. De Raad van Beheer heeft de minister voorgesteld er 12 van te maken.

Kortom het initiatief voor het fokverbod voor 9 kortsnuitrassen komt van de Raad van Beheer. Ja, U leest het goed,……de Raad van Beheer.

De dierenarts van de Raad van Beheer heeft ter eliminatie de namen doorgegeven van de 12 rassen.  Dat dit gesteund werd door de directeur van de RvB  kon men begrijpen uit een uitspraak van de directeur op een eerder gehouden keurmeesters-bijeenkomst waarop deze mee deelde de kortsnuitrassen op te offeren voor het behoud van de andere rassen.

Het lijkt ons inziens griezelig veel op een periode uit de Nederlandse geschiedenis waar mensen uit angst voor zelfbehoud anderen richting eliminatie stuurden. Deze vorm van collaboratie om reden van zelfbehoud heeft decennia lang in Nederland voor collectieve schaamte gezorgd. En nog steeds kunnen we dat niet van ons af schudden.

De vraag die zo langzamerhand gesteld dient te worden en die we ons in Nederland nog steeds niet hardop durven te stellen is aan de overkant van de grote plas duidelijk beantwoord. In de Verenigde staten las ik in het Amerikaanse ‘Chronicle of the Dog Magazine’ (augustus 2020)  het volgende,  geschreven door Amy Fernandez:

‘It is impossible not to conclude that the Raad van Beheer has truly gone over to the dark side’

(het is onmogelijk niet te concluderen dat de Raad van Beheer werkelijk is overgestapt naar de duistere/donkere kant)

Op de open brief, van de FCI aan de Raad van Beheer over hun houding jegens de kortsnuiten met tevens een verzoek aan alle kennelclubs en rassclubs wereldwijd hierop te reageren,  antwoordde de Raad van Beheer als door een wesp gestoken.

Echter met deze brief is een schokgolf door de wereld gegaan. Ante Lucins ‘Our Dogs Online Show/Talking Dogs’ en Vince Hogans ‘Our Dogs’ uit Groot Brittanië hebben uitvoerig aandacht besteed aan het onderwerp. De Nederlandse fokkers zijn met steunbrieven van over de gehele wereld overladen.  Overal wordt hierover gesproken en gediscussieerd. Een groot deel van de afschuw betreft de dubbelzinnige houding van de Raad van Beheer die zichzelf met misleidingen en halve waarheden overeind probeert te houden richting FCI.  De FCI weet niet goed wat ze met deze hete aardappel, die voor grote onrust in de rashondenwereld zorgt, aan moet. Het feit dat een groot deel van deze steunbrieven richting Fokkers en Rasverenigingen gaat toont aan dat in het buitenland grote twijfel heerst over de Nederlandse Raad van Beheer. Echter als we de feiten nog eens op een rij zetten, wat kun je dan anders concluderen dan dat Amy Fernandez gelijk heeft met haar stelling?

1 – Inleiding is de naamsverandering van ‘Raad van Beheer voor rashonden’ naar ‘Raad van Beheer houden van honden’.

2 – Kruisingfokkers nemen Griffonia, de Griffonvereniging,  over en MvB als kruisingsliefhebber gebruikt de lege vereniging, zonder het benodigde aantal betalende leden, als vihicle voor talloze posities binnen de Raad van Beheer. Ze neemt het kruisingsprogramma van de voorzitster van Griffonya HvB over die overlijd in 2016 en werkt zich met dit kruisingsprogramma, dat overigens niets met BOAS heeft te maken, binnen bij de Raad van Beheer waar ze talloze posities vervult waaronder die in de gezondheidscommissie. Uiteindelijk verdwijnt Griffonya met de stille trom na een klacht dat de Raad van Beheer haar eigen regels niet handhaaft.

3 – Kruisingfokkers nemen vervolgens Commedia, de rasvereniging voor Mopshonden, op slinkse wijze over en werken zich in bij de contacten waaronder diergeneeskunde bij Universiteit van Utrecht. Ook hier is MvB bij betrokken. De kruisingfokkers van Commedia hebben ook gesprekken op het ministerie van LNV gevoerd. Vraag is met welk mandaat van de Raad van Beheer zij hier gesproken hebben, of waren het informatieve gesprekken die de RvB zelf niet kon voeren?  Het fijne er van blijft onduidelijk. Een jaar later krijgen de mopshondenfokkers de vereniging toch weer in eigen hand.

4 – Kruisingfokkers nemen de Poedelclub over en dat onder begeleiding/sturing van een bestuurslid van de Raad van Beheer die de overdrachtsvergadering zelf voor zit. Ook hier is MvB bij betrokken. Leden die niet met hun poedels willen kruisen verlaten de vereniging. Opmerkelijk is hier de openlijke betrokkenheid van een van de bestuursleden van de Raad van Beheer.

Dat het niet bij kortsnuiten blijft zoals Doedijns zijn keurmeesters voor houdt blijkt uit deze actie van de Raad van Beheer. Immers de Poedels hebben geen korte snuit.

Vraag is in welk land zo veel kapingen van rasverenigingen zijn geweest om de kruising te introduceren in de Kennel Club?

5 – Het fokverbod van de Minister komt plotsklaps eind maart 2019 voor kortsnuithonden en rassen met een CFR < 0,3 rassen. Alle rassen met CFR < 0,5 mogen nog even doorgaan echter zijn de volgende die een fokverbod krijgen. De Raad van Beheer reageert alsof ze van niks weten. Ze stellen dit zelfs in Raadar, hun clubblad. Ze hebben 2 uitnodigingen om over de Handhavingscriteria te komen praten tijdens het schrijven er van naast zich neer gelegd echter hebben de minister en blijkbaar ook de faculteit diergeneeskunde toch kunnen overtuigen 12 rassen met CFR < 0,3 het fokken te verbieden in plaats van 3 die de minister oorspronkelijk in gedachte had. De enige uitkomst is het kruisen van een hond met CFR < 0,3 met een hond met CFR > 0,3. Dus weer kruisen!

Vraag die ook gesteld kan worden is of er misschien toch ‘geheime overleggen’ tussen Raad van Beheer met de faculteit Diergeneeskunde zijn geweest? Overleggen waarop bovenstaande 9 supplementaire rassen zijn besproken?

6 – Onder grote druk van de rasverenigingen wordt gepoogd met een alternatief plan te komen voor dit fokverbod. Het fokbegeleidingsplan voor de 12 rassen ziet het daglicht op 1 augustus en is ontstaan onder de bij de Raad van Beheer gebruikelijke omerta. De fokkers wisten van niets. Oorspronkelijk stond er in dat kruisingen en aankeuringen mogelijk moesten zijn. De rasverenigingen zijn hier niet mee akkoord gegaan. De minister legt dit plan driekwart jaar later terzijde zonder enige inhoudelijke uitleg. Een zwak verweer van de Raad van Beheer volgt. Er wijzigt uiteindelijk niets. De handhavingscriteria blijven.  

7 – Na het antwoord van de minister wordt echter de stamboomuitgifte aan kortsnuiten door de Raad van Beheer in mei 2020 per direct gestopt. Dit mede onder druk van Dier&Recht. Dit besluit is genomen zonder goedkeuring van de Algemene ledenvergadering en is/wordt ook niet op de erop volgende ledenvergadering alsnog ter goedkeuring voor gelegd.  Met of zonder regeltjes distantieert de Raad van Beheer zich hiermee van haar (betalende) Leden. Weer reageert de FCI. Ook hier weet de Raad van Beheer de FCI weer om de tuin te leiden. Immers de minister heeft niets over stamboomafgifte verordonneerd en het is bij wet niet verboden te registreren.

8 –  De Raad van Beheer streeft openlijk naar een importverbod voor kortsnuiten. Na een woedende/vragende? brief van de FCI nuanceert de RVB dit door te stellen dat dit alleen broodfokhonden betreft hetgeen wederom een halve waarheid is. In Nederland weten we allang dat in dit land geen onderscheid gemaakt wordt tussen rashonden en broodfokhonden hetgeen we met de handhavingscriteria ook al hebben kunnen ervaren. De neuslengte bepaalt waarmee gefokt mag worden of het nu een rashond, look-a-like of zelfs kruising betreft. Maar de FCI is weer even om de tuin geleid. (advies aan de FCI is om gewoon te vragen naar welke wet het verbied en de nummers er van).

9– Na enige onrust wereldwijd op de houding van de Raad van Beheer die in haar concept fokbegeleidingsplan voor de 12 kortnuitrassen heeft geschreven dat kruisingen mogelijk moet zijn ontstaat grote onrust over de betrouwbaarheid van de Nederlandse stambomen.  De Raad van Beheer stelt dat kruisingen geen stambomen krijgen. De FCI is wederom op een dwaalspoor gebracht. De gehele waarheid is dat de kruisingen via een omweg wel stambomen kunnen krijgen. De weg er naar toe is dat de kruisingen in eerste instantie in een speciaal register komen en na enkele generaties kunnen ze voor een ras aangekeurd worden zoals ze dat met look-a-likes ook van plan zijn. Als ze gekeurd zijn kunnen ze alsnog als G0 ingeschreven worden in het stamboek. Kortom kruisingen kunnen op den duur wel een stamboom krijgen. Allerlei landen worden sceptisch over de Nederlandse stambomen terwijl de bestuurlijke procedure om look-a-likes aan te kunnen keuren al is ingezet door het bestuur van de Raad van Beheer.

10  –  Keurmeester R.Doedijns was voorzitter van de VKK (keurmeestersvereniging) en heeft op deze plek zijn keurmeesters diploma’s gehaald die afgegeven werden door de VKK zelf.  Keurmeester Doedijns verruilt zijn voorzitterschap van de VKK voor de directeurspositie bij de Raad van Beheer.

De keurmeesters zijn fel tegen de door de Raad van Beheer voorgestelde aanpassingen van het keuren van kortsnuiten die duidelijk afwijken van de FCI rasstandaarden en eisen dat de Raad van Beheer zich schriftelijk uit spreekt dat de keurmeesters volgens de FCI rasstandaarden moeten keuren. De Raad van Beheer weigert dit en stuurt op 17 augustus een bericht de wereld in waaruit de FCI rasstandaarden ondergeschikt worden gemaakt aan artikel 5 van de keurmeesterscode. Kortom er wordt toch weer voorbehoud gemaakt. Artikel 5 is multi-interpretabel en zal door de Raad van Beheer wel richting snuitlengte worden geredeneerd. In principe blijven ze dus bij hun oorspronkelijk standpunt. 

De  keurmeestercommissie vallende onder de Raad van Beheer neemt ineens allerlei taken van de VKK over die daarmee functioneel uitgehold wordt. 

11 –  Een bestuurslid van de VKK die ook in de keurmeestercommissie van de Raad van Beheer zit en niet vertrouwd wordt in deze dubbelfunctie wegens uiteenlopende standpunten moest zijn dubbelfunctie op geven. Na enige twijfel en onder dreiging van een motie van wantrouwen kiest keurmeester Coppens voor de keurmeesters commissie van de raad van Beheer.  Op zijn facebook pagina kondigt hij direct ‘nieuw’ beleid aan. Hij wordt op FB gefeliciteerd door MvB hetgeen direct zijn positie als keurmeester duidelijk maakt. De keurmeesters die af willen wijken van de FCI rasstandaarden hebben zich nu achter de vestingmuren van de Raad van Beheer teruggetrokken en gaan proberen nieuw van de FCI afwijkend beleid te maken.

12- Nederlands beste fokker en enige winnaar van 300 best in shows waaronder de Westminster Dog Show krijgt van de dierenarts van de Raad van Beheer te horen dat ze maar een Spaniel moet zetten op haar Affenpinschers. De lange neus moet er op. De rest van de rashondenwereld begrijpt niet waarom de Raad van Beheer , de Dutch Kennel Club, zo omgaat met hun rashondenfokkers.

13 – In de handhavingscriteria staat dat de fokuitsluiting van kortsnuiten slechts een begin is. De NVWA geeft al een waarschuwing af voor: Erfelijke epilepsie, Hypofysaire dwerggroei, Hartaandoeningen, Heup- en elleboogdysplasie, Oogaandoeningen, Overmatige agressie of angst, Afwijkingen aan de wervelkolom, Zeer korte poten, Lange rug, Overdreven veel haar, Heel veel huidrimpels, Extreem klein gefokte dieren met eventueel kleine schedels.

Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht geeft de oplossing voor al deze aandoeningen in een presentatie m.b.t. de eerste handhavingscritia voor kortsnuiten:  ‘outcross’ (kruising)met een uitroepteken staat onder het logo van de FCI.

Als we al deze punten op een rij zetten kunnen we slechts constateren dat Amy Fernandez gelijk moet hebben. De Raad van Beheer heeft haar positie 180 graden gewijzigd en wil alle erfelijke problemen binnen de rashonden oplossen met kruisingen in navolging van de actiegroep Dier&Recht. Hoe is dit mogelijk binnen een vereniging die opgericht is en betaald wordt door de fokkers van rashonden en waarvan verwacht mag worden dat ze strijden vóór de belangen van de fokkers van rashonden?  We zijn in een stadium waarin het ware gezicht van de Raad van Beheer het daglicht ziet. De bij de leden van de Raad van Beheer wordt de zo geliefde ‘omerta’ overal doorbroken. Immers de ‘omerta’ is de manier om misleiding te doen werken.

Ook de rasverenigingen met een langere snuiten dienen zich te laten horen en kunnen niet verwachten dat het stopt met de kortsnuiten zoals de Raad van Beheer reeds bewezen heeft met de Poedelvereniging. Iedere erfelijke aandoening maakt kans bestreden te worden met kruisingen oftewel het einde van het ras. Misschien denkt men achter de vestingmuren van de Emmastraat en vooral bij de faculteit diergeneeskunde dat dit wel de goedkoopste oplossing is?

Ook is opmerkelijk dat de directeur als keurmeester van kortsnuiten nog overal op hondenshows wordt binnengehaald waardoor het kruisingsvirus zich kan verspreiden. De binnen- en buitenlandse hondenshows moeten er zich van bewust zijn dat ze met Doedijns en consorten de keurmeesters in huis halen die misschien wel proberen iedereen over te halen c.q. te dwingen af te wijken van de FCI rasstandaarden en de kortsnuiten af te keuren op basis van de lengte van de snuit.  Dat deze keurmeester zich hierdoor laat leiden heeft hij inmiddels al meermaals aantoonbaar op shows en presentaties bewezen.  Buitenlandse keurmeesters zullen het keuren in Nederland mijden.

Het gevolg zou wereldwijd kunnen zijn dat de fokkers en handlers de shows gaan selecteren op afwezigheid van deze keurmeester en zijn handlangers. Een ander groot risico is dat iedere keer rondom deze shows de discussies op laaien over de kortsnuiten. Ook dienen de organisatoren van de hondenshows zich er van bewust te zijn dat ze met deze keurmeesterskeuze impliciet een uitspraak zouden kunnen doen tégen de FCI rasstandaarden.  In ieder geval zouden fokkers dit zo op kunnen vatten.  Kortom een overweging waard om alleen maar keurmeesters te kiezen die zich duidelijk hebben uitgesproken vóór de FCI rasstandaarden.

Probleem is niet direct dat deze Raad van Beheer een uitspraak doet betreffende de gezondheid van de rassen. Immers het is duidelijk dat er rassen zijn waar iets moet gebeuren. Probleem is de manier waarop ze dat doet. Dat ze zelf 9 rassen over leveren ter eliminatie aan de faculteit Diergeneeskunde waar ze in principe betreffende de gezondheid weinig tot niets van af weten getuigt niet van raskennis en vertrouwen in hun fokkers. De brief van de Britse BOAS wetenschapper bij uitstek,  Jane Ladlow,  aan de Raad van Beheer gericht waarin ze uit de vuist kan stellen dat men binnen twee kortsnuitrassen rassen zelden honden ziet met BOAS,  is tekenend voor hun verkeerde keuzes. 

Tot slot is de houding van de Raad van Beheer een enorme stimulans voor broodfokkers van look-a-likes die hun verkoopprijzen op dit moment flink aan het opschroeven zijn.  Maar ja die probeert de Raad van Beheer toch te weren met een importverbod?  

Vraag is of dat de twee door Doedijns voorgestelde nieuwe bestuursleden acceptabel zijn voor de leden, zo ja dan zullen we de pijngrens flink moeten opschroeven.

Vraag is of de leden van de Raad van Beheer überhaupt met dit bestuur verder willen? Een bestuur dat het vertrouwen heeft verspeelt en voor veel tweespalt zorg draagt.

Stichting Ras en Recht

Edwin Meyer Viol

Onze strijd tegen de CFR is een begin van de strijd tegen de eliminatie van de rashonden. Steun ons in onze strijd door te doneren op www.rasenrecht.nl

Ps. De meeste bronnen zijn in eerdere publicaties van ras en recht reeds vermeld.

Raad van Beheer ‘Going to the dark side’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.