This post is also available in: English (Engels)

Een visie op de kandidaten

Op de ledenvergadering van de Raad van Beheer dienen uit zeven kandidaten vier bestuursleden voor de Raad van Beheer verkozen te worden. Vier zijn er door de directeur en/of zittende bestuursleden uitgenodigd zich te kandideren. Drie hebben zich zelf aangemeld. Ter kennismaking met de kandidaten zijn in aanvulling op de CV’s vijf vragen gesteld aan de leden. Op basis hiervan kunnen de leden vier bestuursleden kiezen.  

Gezien de leden van de Raad van Beheer voor meer dan 2/3 uit rasverenigingen bestaat lijkt me het logisch te onderzoeken hoe deze kandidaten zich op stellen ten opzichte van de rashond in deze moeilijke tijden. Het resultaat is opmerkelijk te noemen.

De lakmoesproef,  ‘rashond’ versus ‘hond’;  even eenvoudig als werkzaam.

Om de houding van de kandidaten betreffende de rashond uit hun antwoorden te destilleren hebben we een even eenvoudige als werkzame telling gedaan. Hoe vaak komt het woord ‘rashond’ voor ten opzichte van het woord ’hond’ in hun antwoorden. Immers ook de Raad van Beheer heeft het woord ‘rashond’ in de subtitel van haar naam op geleidelijk weten te vervangen door ‘honden’ hetgeen duidelijk de nieuwe koers benadrukte. Het geeft misschien wel op de meest objectieve, zuivere en duidelijke manier de richtingsverandering  van de Raad van Beheer weer betreffende de ‘rashond’ richting ‘hond’. Wat zien we als we dit doen met de antwoorden van de kandidaten?

-Jakko Broersma                           rashond  3x        hond 0x 

René Eckhart                                rashond  8x        hond 5x  (voorgedragen)

-Hildeward Hoenderken            rashond  7x        hond 1x

-Cor Last                                          rashond  5x        niet-rashond 1x

-Annemiek den Os-Borsboom   rashond  1x        hond 5x   (voorgedragen)

-Rinus Pitstra                                rashond  2x        hond 5x  (voorgedragen)

-Els Siebel                                        rashond  2x        hond 2x  (voorgedragen)

Slechts één kandidaat voorgedragen door directie/zittende bestuursleden noemde de ‘rashond’ vaker dan ‘hond’.  Desondanks heeft deze kandidaat het nog 5 x over ‘honden’. De andere drie voorgedragen kandidaten noemde de ‘hond’ even vaak of vaker dan de rashond in hun betoog en sluiten dus misschien beter aan bij de naamsverandering van de Raad van Beheer.  Een duidelijke tendens tekent zich af. Er is dus daadwerkelijk wat te kiezen zoals de secretaris van de Raad van Beheer reeds eerder opmerkte.

Gaan we verder naar de kandidaten kijken dan merken we het volgende op:

Betreffende Jakko Broersma (heeft zich zelf ingeschreven als kandidaat)

Jakko noemt 3x de ‘rashond’ terwijl hij nooit het woord ‘hond’ in zijn antwoorden neerschrijft. Voor deze rashondenfokker is het duidelijk dat met hem de Raad van Beheer zich weer bezig moet gaat houden met rashonden. Hij vat verder zijn koe bij de hoorns door de juridisering en repressie tegen te willen gaan. En dat terwijl we in deze kandidatenlijst kunnen kiezen uit welgeteld drie juristen terwijl er maar op één plek een juridisch profiel nodig is. De kloof die hij wil dichten tussen de Raad van Beheer en een deel van haar leden sluit naadloos aan op het inruilen van het nog steeds naar ‘sigarenrook ruikende’ en statige pand van de Raad van Beheer naast het Vondelpark voor een efficiënt multifunctioneel pand buiten Amsterdam mede ter bevordering van de klantvriendelijkheid. Dit vinden we ook bij Hildeward Hoenderken terug en biedt een concreet en invulbaar perspectief en kan ook het visitekaartje zijn van nieuw en meer eigentijds beleid. Met de bestuurlijke ervaring van deze fokker zit het ook wel goed. Ook de gedrevenheid die Jakko ontwaart in de kynologie is bij hem persoonlijk duidelijk te herkennen.  

Betreffende René Eckhart (aangedragen door directeur en/of bestuur)

Om met de deur maar in huis te vallen heeft René het er over dat het geen 5 voor 12 is voor de rashond maar dat we nog ruim op tijd zijn om de belangen van de ‘honden’  (let op: hij schrijft hier niet  rashonden) in Nederland te behartigen. Dit zal wrang over komen op  de fokkers van de twaalf rassen getroffen door een fokverbod waarvoor het al lang vijf ná twaalf is. Ook zijn vernieuwing gaat richting  club voor de hond in het algemeen en minder de rashond. Dient de Raad van Beheer zich in te zetten voor het redden van honden voor consumptie in China of voor het redden van de rashonden van hun leden?  Vraag is ook of dat redden in China betaald dient te worden uit de inschrijvingsgelden  van stambomen, rashondenshows en de lidmaatschapsgelden van rashondenverenigingen die toch allen de Raad van Beheer overeind houden. Wat is het verdienmodel achter de hond in het algemeen en moet deze afdeling dan niet gescheiden worden van de rashonden?   Verder wel een indrukwekkende cv  en wordt de rashond 8 x benoemd en terwijl de hond maar 5 x voor komt in zijn antwoorden.

Betreffende Hildeward Hoenderken  (heeft zich zelf ingeschreven als kandidaat)

Ook Hildeward vermeld 7x ‘rashond’ in zijn betoog en 1x ‘hond’  Met de ene keer dat hij ‘hond’ in zijn antwoorden gebruikt is dat om niet 2x ‘rashond’ te gebruiken in dezelfde zin echter het gaat om de rashond, dus verklaarbaar. Ook hij streeft naar vergroting van het aantal gefokte rashonden en imagoverbetering en wil het pand te Amsterdam inruilen voor een toegankelijk en multifunctioneel centrum met vele functies.  Ook hij vindt dat te veel regels de fokkerij belemmeren en dat de kynologie te veel hier om draait. Als dierenarts absoluut een meerwaarde voor het bestuur en een goede gesprekspartner voor de dierenarts in het bestuursbureau van de Raad. Iets wat absoluut noodzakelijk is om beter weerwoord te krijgen tegen het geweld dat de minister en diergeneeskunde van Utrecht op de Rashonden wil afvuren in navolging van de actiegroep Dier&Recht.

Betreffende Cor Last  (heeft zich zelf ingeschreven als kandidaat)

Cor heeft in zijn tekst het 5 x over de ‘rashond’ en 1x over de ‘niet-rashond’.  Cor is jurist met een lange staat van dienst,  verbindend en probeert belangen op één lijn te krijgen. Dat is al te zien aan zijn woordkeuze. Immers als hij het over een hond of kruising heeft verschijnt diplomatiek het woord ‘niet-rashond’ in een omgeving van rashonden. Hij benoemd ook het wantrouwen tussen veel leden en de Raad van Beheer. Dit zou niet zo moeten zijn en wantrouwen moet omgebogen worden naar vertrouwen. Cor ziet dat de samenwerking van de Raad met vele instanties niet tot een positief resultaat heeft geleid gezien de situatie met de kortsnuiten en de toekomst voor vele andere rassen.  Cor is fokker geweest en heeft reeds een tijd geleden in het bestuur van de raad gezeten en is zelfs voorzitter geweest.

Betreffende Annemiek den Os-Borsboom (aangedragen door directeur en/of bestuur)

In tegenstelling tot de hiervoor genoemde kandidaten zien we Annemiek den Os-Borsboom  5x over een ‘hond’ praten en komt het woord ‘rashond’ maar 1 keer over haar lippen en dat in de vraag over de rashond. Zij kon daar uiteraard moeilijk iets zeggen zonder het verhaal met de ‘rashond’ te beginnen echter ze moest dat verhaal toch weer eindigen met de ‘hond’.   Zij ziet de toekomst van de rashond dan ook somber in als het imago niet verbetert en dat kan dus alleen volgens haar met een ’eigentijdse’ blik op het fokken. Kortom wil je de ‘rashond’ vervangen voor de ‘hond’ dan moet je op haar stemmen.  Wat er dus uitziet als een algemeen verhaal eindigt na enige analyse in het stoppen met praten over rashonden. Het feit dat ze haar vrouw zijn in de strijd moet gooien met als motief om diversiteit binnen het bestuur te krijgen klinkt als een morele noodrem. Veel heeft ze verder ook niet te bieden. Haar kwaliteit als administratieve duizendpoot past dan ook meer in het bestuursbureau dan in een bestuur met visie. Haar houding ten opzichte van de ‘rashond’ die ze slechts 1x bij naam verplicht moet noemen zou de meer dan 2/3 van de leden van de raad van beheer die gevormd worden door rasverenigingen moeten doen huiveren.  

Betreffende Rinus Pitstra (aangedragen door directeur en/of bestuur)

Aan hem is duidelijk de vraag gesteld, zoals hij zelf stelt, zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. En zoals we dat bij de huidige voorzitter van de Raad van Beheer hebben kunnen horen had ook hij zijn positie te danken aan de directeur van het bestuursbureau.  Hij was hem hier erg dankbaar voor.  De keuze van kandidaat bestuursleden bepalen de koers van de Raad van Beheer. Als jurist en ex manager van de justitiële informatiedienst, lid van verschillende klachten en geschillencommissies blijft de vraag boven deze kandidaat zweven of bewust op deze achtergrond is gekozen om regels d.m.v. repressie af te dwingen, Rinus is noch fokker, noch keurmeester en zijn liefde voor de rashond wordt zichtbaar als hij 5x over een hond schrijft en slechts 2x over een rashond, en dat laatste slechts in antwoord op de vraag over rashonden specifiek.

Betreffende Els Siebel (aangedragen door directeur en/of bestuur)

Gepensioneerd jurist bij het openbaar ministerie , geen relevante bestuurlijke activiteiten van buiten de kynologie. Vooral lid van geschillencommissies, tuchtcolleges en keurmeester coursing (windhondenrennen).  Deze derde jurist heeft ook nooit rashonden gefokt. Echter heeft veel ervaring met het op de juiste wijze toepassen van de kynologische regels.  Els benoemde de ‘rashond’ even vaak als de ‘hond’.  Vraag die men kan stellen is hoeveel juristen met regelkennis nodig zijn om de rashond er weer bovenop te krijgen?

Waar kiezen de leden voor want er is daadwerkelijk wat te kiezen.

Kiezen ze voor een verdere juridisering en repressie in de kynologie en inbedding in partners die de rashond als verwerpelijk zien hetgeen als de Nederlandse weg kan worden gekarakteriseerd of moet de Raad van Beheer zichzelf herontdekken en op opbouwende wijze de Britse weg in slaan, de weg die positief staat ten opzichte van de rashond en die alles op alles zet om het tij te keren en op te komen voor haar leden? Het gaat immers allang niet meer om de gezondheid van de rashond. Iedereen is zich er van bewust dat er iets moet gebeuren. Het gaat om het vertrouwen in de rashond en haar club, de Raad van Beheer die iets moet willen opbouwen en niet depressief het ene na het andere ras aan het ongestructureerde en wilde kruisen moet overhandigen.

Stichting Ras en Recht

Edwin Meyer Viol

17 november 2020

Voor meer info over de Britse en Nederlands aanpak zie :  https://rasenrecht.nl/een-opinie-over-het-verschil-tussen-groot-brittannie-en-nederland/

Bestuursverkiezing Raad van Beheer op 28 november 2020,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.