This post is also available in: English (Engels)


In de brieven die onlangs gestuurd werden naar verschillende buitenlandse rasverenigingen en kennelclubs wordt steevast gesteld dat de minister géén rassen heeft verboden en slechts gezondheidseisen heeft gesteld aan de kortsnuitige honden. Dit klopt! Zij heeft dit op deze wijze gedaan om de rassen niet bij naam te hoeven benoemen. Echter men kan de kortsnuitige rassen ook omschrijven door de lengte van de neus te definiëren en vervolgens aan verlenging van de neus eisen te stellen. Eisen die op geen enkele wijze binnen één generatie binnen de FCI omschrijving van het ras te realiseren zijn. Ook met deze omweg kan men het uitsterven van de rassen bereiken.


De minister wenst het omschrijven van rassen te voorkomen.

De reden hiervoor zou mogelijk kunnen zijn dat als zij het ras omschrijft zij aangesproken kan worden op de ervaringen en uiteindelijke adviezen aangaande het RAD (Regeling Agressieve dieren) betreffende de bijtende Pittbull Terriers die opgepakt en geëuthanaseerd werden op hun uiterlijk. De commissie van Wijzen heeft in 2008 uiteindelijk bepaald dat voor iedere hond aangetoond diende te worden dat deze agressief was en dat men niet een hond mocht oppakken omdat deze op een agressief ras leek. Het RAD werd uiteindelijk ingetrokken.

Agressie valt onder geestelijke gezondheid terwijl BOAS onder lichamelijke gezondheid valt. In principe mag men dus een rashond niet beoordelen op zijn uiterlijk maar moet men aan tonen dat iedere hond binnen het ras ongezond is, geestelijk of lichamelijk. Dit is onbegonnen werk zoals blijkt uit de problematiek die nog steeds speelt rondom de bijtende honden.

Probleem is dat als de minister wil afdwingen dat de Raad van Beheer inschrijvingen in het stamboek weigert de minister conform artikel 2.6.3 van de wet Dieren de rassen moet omschrijven waarvoor dat gaat gelden. Doet de minister dat dan zou het kunnen zijn dat op basis van bovengenoemde ervaringen met het RAD af te dwingen valt dat per hond of in ieder geval per ras aangetoond dient te worden dat deze niet aan de gestelde gezondheidseisen voldoet.


Om deze juridische valkuil te voorkomen heeft de raad van beheer de helpende hand uitgestoken naar de minister en heeft de RVB zelf een verbod uitgeschreven op het inschrijven van de reeds door de RVB zelf 12 benoemde rassen.


Op deze wijze collaboreert de raad van beheer met de minister om het fokken met de kortsnuitige rassen te verbieden en de rassen uit te laten sterven. De RvB laat zich voor het karretje van de minister spannen die de rassen koste wat kost niet bij naam wil benoemen omdat mogelijk dan de handhavingscriteria weer ter discussie zouden kunnen komen te staan. Dit mede omdat de Universiteit van Utrecht van de meeste van de kort-snuitige rassen niet kan aantonen (zelfs niet met literatuurstudies) dat deze aan BOAS en BOS lijden en dit zouden kunnen doorgeven aan de nakomelingen.


De conclusie hieruit moet zijn dat de Raad van Beheer uit vrije wil en om de minister ten dienste te zijn 12 rassen in eerste instantie en meer dan 24 rassen in tweede instantie de stambomen wil ontzeggen en hiermee alsnog in strijd handelt met de FCI. (zie artikel 8.3 van de Statuten en artikel 20.1 van het Standing Order).


De Raad van Beheer stelt tevens dat de minister een kruising tussen een hond met CFR>0,3 met een CFR < 0,3 wel tolereert. Het is ons onbekend waar dat staat in de handhavingscriteria. De reden hiervoor zou kunnen zijn omdat de minister hiermee impliciet naar kruisingen verwijst hetgeen in strijd zou kunnen zijn met hetzelfde artikel als waarmee zij de inschrijving in het stamboek zou kunnen verbieden:

artikel 2.6.3 die spreekt immers over in het belang van de bevordering van de raszuiverheid of de verbetering van raskenmerken’.

Ook hiervoor laat de Raad van Beheer zich dus gebruiken als verlengstuk van de minister. Immers kruisingen zouden misschien wel eens niet in het belang van de raszuiverheid kunnen zijn..

Stichting Ras en Recht
25 juni 2020

Uit: Wet Dieren geldend van 01-01-2020:
2.6.3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het onderwerp, bedoeld in het eerste lid, in het belang van de bevordering van de raszuiverheid of de verbetering van raskenmerken tevens regels worden gesteld voor bij deze maatregel aangewezen diersoorten of diercategorieën die betrekking hebben op onder meer:·

a. de organisaties die stamboeken of registers bijhouden;·

b. de eisen aan dieren, hun sperma, eicellen en embryo’s, onder meer voor inschrijving in een stamboek;·

c. het keuren van dieren;·

d. de methoden voor het onderzoek naar en beoordeling van de prestaties en de genetische waarde van dieren;·

e. het bewijs van inschrijving in een stamboek van dieren, en·

f. de voorwaarden voor toelating van fokdieren tot de voortplanting.


Informatie betreffende het RAD (regeling aggressieve dieren):

Intrekking regeling agressieve dieren en huidig beleid


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-228.html

De Raad van Beheer collaboreert met de Minister

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.